Search Hithokthi

 

Dadhi Vamana Stotram-Dadhi Vaman Stotram

Dadhi Vamana Stotram-Dadhi Vaman Stotram

1.Hemadri shikarakaram, 
Shudha spatika sannibham, 
Poorna chandra nibhanam, 
Devam dwibujam, Vamanam smareth 

2.Padmasanatham devesham, 
Chandra mandala madhyagam, 
Jwalath kalanala prakhyam, 
Tadith koti samaprabham. 

3.Soorya koti prathikaasam, 
Chandra koti susheethalam, 
Chandra mandala madhyastham, 
Vishnu mavyaya machutham. 

4.Srivathsa kousthuboraskam, 
Divya rathna vibhooshitham, 
Peethambaradaram devam, 
Vana maalaa vibhooshitham. 

5.Sundaram pundarikaaksham , 
Kireetena Virajitham, 
Shodasa sthree pariyutham, 
Samyag apsara gana sevitham. 

6.Sanakadhibhir anaischya, 
Sthooyamaanam samathatha 
Rig yajursaama atharvana vedaayai 
Geeyamaanam Janardhanam, 

7.Chathurmukhadayai devesai, 
Stotra aaradhana thath parai. 
Tryambaka Maha devo , 
Nrutyathe yasya sannidhou. 

8.Dadhi misranna kavalam, 
Rukma pathram cha dakshine, 
Kare thu chinthaye dhavaamay, 
Peeyusham amalam sudhi. 

9.Sadhakaanaam prayaschantham, 
anna panam anuthamam, 
Brahme muhurthe Choddhaya, 
Dhyayed deva madokshajam. 
Ayur arogyam , aiswaryam, 
Labhathe Chaa anna sampada. 

10.Athi suvimala gathram rukmapathrastamannam, 
Sulalitha Dhadhi bhandam paninaa dakshinena, 
Kalasam amruthapoornam Vaama hasthe dadhaanam, 
Tharathi sakala dukhaan Vamanam Bhavadeya. 

11.Idham stotram padethyasthu pratha kaale dwijothama, 
Aklesad anna sidhyartham , jnana sidhyartham eva cha. 

12.Abhra shyama shubra yajopaveethi, 
Sath koupeena Peeta Krishnajina sri, ChHathri Dandi Pundareekayathaksha, 
Payed devo Vamano Brahmachsai. 

13,Ajina danda kamandalu , mekhalaa ruchira, 
Pavana Vamana Moorthaye, 
Mitha jagat preeithayaa jitharaye, 
Nigama Vak pathaye Vatave Nama. 

14.Sri bhoomi sahitham divyam, Mukthaa hara vibhooshitham , 
Nammami vamanam thwam, 
Bhukthi mukthi vara pradam. 

15. Vamano budhi dathaa cha dravayastho vamana smrutha, 
Vamana stharakobhabyaam , Vamanaaya namo nama.

 Quote of the day

__________