Search Hithokthi

 

Dasavathara bhujanga stotram

Dasavathara bhujanga stotram

Challalola kallola kallolineesa,
Sphuran nakra chakradhi vakthrambuleena,
Hatho yena meenavatharena sankha,
Sa payaada apaya jjagad Vasudeva., 1

Dharaa nirjararaathibhradhapara,
Da koopaara neerathuradha pathanthi,
Drutha korma roopena yena swaprushte,
Sa deva mudhe vosthu seshanga sayee., 2

Udagre radhaagresahothraapi gothra,
Sthitha yasya vaakethakagre shadangre,
Thanothi srayam sa sriyam vasthanothu,
Prabhu sri varahavatharo murari., 3

Urodhara samrambhinaa yena daithyo,
Ramavibhrame banguragrair nakhagrai,
Hatho baktha vathasalya jathena dharo,
Raghogham sadaa va sahimsanyasimha., 4

Chhaladha kalayya trilokim baliyo,
Balim samba badha trilokee baleeyo,
Thanuthwam dhadhhana thanum sandha dhano
Vimoham mano vamano va sa kuryadh., 5

Adha kshatriyaasruk prapana pramatha,
Pranathyath pitha cha prageetha prathapa,
Dharaakaari yeana agrajanmagrahro,
Vihaaram kriyaan manase vas a rama., 6

Nathagra sugreeva samrajya hethur,
Dasa greva santhana samhara Kethu,
Dhanuryena bhagfnam mahatha kamahanthu,
Sa may Janaki janirenamsi hanthu., 7

Ganatha go dhanam yena govardhanena,
Vyarakshiprathapena govardhanena,
Hatharathi chakri rana dwamsa chakri,
Pada dwastha chakri san a pathu chakri., 8

Dhara badha padmasanasthamgriyashtir,
Nniyaa nilaanya astha nasagra drushti,
Ya as the kalou yoginaam chakravarthi,
Sa budha prabhudhosthu nischintha varthi., 9

Durachara samsaara samhara kari,
Bhavathyaswago yaprupana prahari,
Murarir dasakaradha reeha kalki.
Karothu dishaam dwamsanam va sa kalki., 10

Bhujangam bhujangesyavatharan,
Dasapi smaran sradhayemam patedhya,
Dharanyavadastham saranyo druganthair,
Varenyassa bhaktham bharanyam bhibharthi., 11Quote of the day

__________