Search Hithokthi

 

Morning prayer to Vishnu

Morning prayer to Vishnu

Santhakaram Bujaga sayanam Padmanabham suresam,
Viswadharam Gagana sadrusam Megha varnam shubangam
Lakshmi kantham kamala nayanam Yogi hrid dyana gamyam 
Vande vishnum bava bhayaharam sarva lokaika nadham 

 Quote of the day

__________