Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Hanuman

Pratah Prarthana to Hanuman


Yatra yatra Raghu Nada keerthanam,

Tathra tathra krutha mastakanchalim,

Bhashpa vari paripoorna lochanam,

Maruthim namatha rakashasanthakam,

 


Manojavam marutha thulya vegam,

Jithendriyam budhimatham varishtam,

Vathathmajam vanara yudha mukyam,

Sree rama dhootham sirasa namami.

 Quote of the day

__________