Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Venkateswara

Pratah Prarthana to Venkateswara


Srimad krupa jala nidhe sritha sarva loka,

Sarvagna, shaktha, nadavatsala, sarva seshin,

Swamin, Susheela, Sulabhasritha Paarijatha,

Sri Venkatesa charanow saranam prapadhye.
 Quote of the day

__________