Search Hithokthi

 

Lalitha Sahasra Namam

Lalitha Sahasra Namam

Dhyanam


Sindhuraruna vigraham trinayanam manikya mouli spurath 
Thara Nayaga sekaram smitha mukhi mapina vakshoruham,
Panibhayam alipoorna ratna chashakam rakthothpalam vibhrathim,
Soumyam ratna gatastha raktha charanam, dhyayeth paramambikam. 

Arunam Karuna thrangitakshim dhrutha –pasangusa-pushpabana-chapam,
Animadhibhi-ravrutham mayukai –raha mityeva vibhavaye Bhavanim. 

Dyayeth padmasanastham vikasitha vadanam padma pathrayathakshim,

Hemabham peethavasthram karakalitha-lasadhema padmam varangim,
Sarvalangara yuktham sathatham abhayadam bhaktha namram bhavanim. 
Srividyam santhamuthim sakala suranutham sarva sampat pradhatrim. 

Sakumkumalepana –malikachumbi-Kasthurikam,
Samanda hasithekshanam sashra chapa pasangusam,
Asesha jana mohinim –maruna malya bhoosham bara,
Japa-kusuma-basuram japa vidhou smarathembikam. 

 Quote of the day

__________