Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Dathatreya

Pratah Prarthana to Dathatreya


Jatadharam, Pandurangam,

Soolahastham Krupanidhim,

Sarvaroga haram devam,

Dathathreyamaham bhaje.
 Quote of the day

__________