Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Pandu Ranga

Pratah Prarthana to Pandu Ranga


Maha yoga peede, thade Bhima nadhya,

Varam pundarikaya thadum munendrai,

Samagathya nishtanda kandam,

Para Brahma lingam bhaje pand rangam.
 Quote of the day

__________