భగవద్గీత సూక్తి

యోగులు చిత్త శుద్ధి కొరకై  ఫలాసక్తిని విడిచి 
శరీరము చేతను, మనస్సు చేతను, బుద్ధి చేతను 
అభిమానము లేని వట్టి ఇంద్రియముల చేతను 
కర్మలను చేయుచున్నారు. 

Quote of the day

Look out into the universe and contemplate the glory of God. Observe the stars, millions of them, twinkling in the night sky, all with a message of unity, part of the very nature of God.…

__________Sai Baba