Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Ayyappa

Pratah Prarthana to Ayyappa


Loka Veeram, Maha poojyam, sarvam raksha karam vibhum,

Parvathy hrudayanandam, Sastharam Pranamamyaham.

 


Vipra poojyam, Viswa vandhyam, Vishnur shambho priyam Sutham,

Kshipra prasada niratham Sastharam Pranamamyaham.

 Quote of the day

__________