Search Hithokthi

 

Guha panchakam

Guha panchakam

Omkara Nagarastham Tham Nigamandha vaneshwaram,
Nithyamekam Shivam santham vande guham umasutham., 1


Vachamma gocharam Skandham Chidu dyana viharinam,
Gurumurthim mahesanam vande Guham Umasutham., 2


Sachidananda roopesam samsaradwantha deepakam,
Subramanyam anadyantham vande Guham Umasutham., 3


Swaminatham dayasindhum bhavabdha tharakam prabhum,
Nishkalangam gunatheetham vande guham umasutham., 4


Nirakaram niradharam nirvikaram niraamayam,
Nirdwandwam cha niralambam vande guham umasutham., 5Quote of the day

__________