Search Hithokthi

 

Ganesashtakam

Ganesashtakam

Ganesashtakam


Yatho anantha shakthir anathascha jeeva,
Yatho nirgunadha aprameyaa gunasthe,
Yatho bhathi saravam tridha bedha binnam,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 1Yathaschaviraseej jagath sarvametha,
Thadhabjasano viswgo viswagoptha,
Thandendradhayo deva sanga manushya,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 2Yatho vahni bhanu bhavo bhoor jalam cha,
Yatha sagaraschandrama vyoma vayu,
Yatha sthavara jangama vruksha sangha,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 3Yatho dhanava, kinnara yaksha sangha,
Yatha scharana varana swapadascha,
Yatha pakshi keeta yatho veerudasha,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 4


Yatho budhir ajnananaso mumukshor,
Yatha sampadho bhaktha santhoshika syu,
Yatho vigna naso, yatha karya sidhi,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 5Yatha puthra sampadhyatho, vanchithartho,
Yatho abhakthi vignasthadha anekaroopa,
Yatho soka mohaou yatha kama eva,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 6Yatho anantha shakthi sasesho bhabhoova,
Dharadhararenakaroope cha shaktha,
Yatho anekadha swargalolka hi nana,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 7Yatha veda vacho vikunta manobhi,
Sada nethinetheeti yatha gunanthi,
Para brahma roopam chidananda bhootham,
Sada tham Ganesam namamo bhajama., 8


Phala sruthi


Punarooche Ganadheesa stotramedath paden nara,
Trisandhyam tridinam thasya sarva karyam bhavishyathi., 9Yo japeth ashtadivasam sloskashtakamidham shubham,
Ashta varam Chathurthyanthu so ashta Sidheravapnuyath., 10Sa paden masa mathram thu, dasa varam dine dine,
Sa mochayed bandhagatham raja vadhyam na samsaya., 11Vidhya kamo labed vidhyam, puthrarthi puthramapnuyath,
Vanchithaan labhathe sarvan, ekavimsathi varatha., 12Yo japed paraya bhakthya gajanana paro nara,
Evamukthwa thatho devaschanthrdhanam gatha prabhu., 13
 Quote of the day

__________