Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Narasimha

Pratah Prarthana to Narasimha


Govinda, Kesava, Janardhana, Vasudeva,

Viswesa, Viswa, Madhu sudhana, Viswaroopa,

Sri Padmanabha Purushothama, Pushkaraksha,

Narayana achyutha Narsimha namo namasthe

 Quote of the day

__________