Search Hithokthi

 

Sri Narasimhashtakam - Sri Nruasimhashtakam

Sri Narasimhashtakam - Sri Nruasimhashtakam

Sri Nrusimhashtakam 
(Octet addressed to Lord Narasimha) 


1.Dhyayami narasimhakyam 
Brahma vedantagocaram 
Bhavabdhi taranopayam 
Sankha cakra dharam param 

2.Nilam ramam ca paribhuya kripa rasena 
Stambhe svasakti managham vinidhaya deva 
Prahlada rakshana vidhai yati kripa te 
Sri narasimha paripalaya mam cha bhaktam 

3.Indraadi deva nikarasya kirita koti 
Pratyupta ratna prati bimbita pada padma 
kalpaanta kala ghana garjana tulya nada 
Sri narasimha paripalaya mam cha bhaktam 

4.Prahlada posha pralayarka samana vaktra 
Hoom-kara nirjita nisachara vrunda nada 
Sri-narada muni sangha sugiyamana 
Sri narasimha paripalaya mam cha bhaktam 

5.Ratrin charadri jatarat parisramsya mana raktam 
Nipiya parikalpita saantara mala 
Vidravita-akhila suro ugra nrsimha rupam 
Sri narasimha paripalaya mam ca bhaktam 

6.Yogindra , yoga pariraksaka ,deva deva 
Dinaarthi hari vibhava agama geeyamana 
Maam veeksya dinam asaranyam aganya-silam 
Sri narasimha paripalaya mam ca bhaktam 

7.Prahlada soka vinivarana Bhadra simha 
Naktan charendra mada khandana vira simha 
Indraadi devajana sanganuta pada padma 
Sri narasimha paripalaya mam ca bhaktam 

8.Jnanena kechit avalambya padambhujam they, 
Kechit sukarma nikarena pare ca bhaktya 
Muktim gatah khalu janah kripaya murare 
sri narasimha paripalaya mam ca bhaktam Quote of the day

__________