Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Saraswati

Pratah Prarthana to Saraswati

 


Saraswathi Namasthubhyam, varade Kama roopini,

Vidhyarambham karishyami, sidhir bhavathu me sada.
 

 

Yakundendu Thushara Hara Davalam, Ya shubra vastravrutham,

Ya veena vara danda manditha kara, Ya shwetha padmasana,

Ya brahmachyutha Sankara prbhruthibhi Daivai sada poojitha,

Saa maam pathu saraswathi bhagawathi Nissesha jadyabaha.

 Quote of the day

__________