Search Hithokthi

 

Kalikashtakam

Kalikashtakam


Dhyanam 


Galadha Raktha mukthavali khanda mala, 
Maha gora raava, sudamshtra karala , 
Vivasthra smasanalaya mukthakesi, 
Maha kala-kamakulaa kalikeyam. 1 

Bhuje vama yugme siro asi dhadhaana, 
Varam Daksha yugmebhyam vai thadaiva, 
Sumadhya api thunga sthana bhara namra, 
Lasad Raktha srukka dhwaya susmithasya. 2 

Sava dwandhwa karnavathasaa sukesi, 
Lasad pretha pani prayukthaika Kanchi, 
Savaakara –manchathirooda shivaabhi-, 
Schadhir dikshu shabdhayamanabhireje. 3 

Sthuthi 
(Prayer) 


Viranchyadhi devasthrayasthe gunaamsthreen, 
Samaradhya Kali!Pradhaana bhabhuva, 
Anadhim suradhim makhadim bhavadhim, 
Swaroopam thwadheeyam na vindanthi devaa. 4 

Jaganmohaneeyam thu vagvadheneeyam, 
Suhrut poshinim shathru samharaneeyam, 
Vacha sthambaneeyam kimu uchataneeyam, 
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 5 

Iyam swarga dathri puna kalpavalli, 
Manojasthu kaamaan yadartha prakuryath, 
Kadha they kruthartha bhavatheethi nithyam, 
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 6 

Surapanamathe!Subhakthanurakathe!, 
Lasad pootha chithe!Yadha aavirbhavasthe! 
Japa-dhyana-pooja sudha dhoutha pankha, 
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 7 

Chidhananda –kandham hasan mandha mandham, 
Sarachandrakoti-prabha punja bimbham, 
Muneenaam kavinaam hrudhi dhyotha manam, 
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 8 

Maha- megha- kali , surakthabhi shubra, 
Kadachith vichithraakruthir yoga maya, 
Na Bala na Vrudha na kamathuraapi, 
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 9 

Kshamaswa aparadham maha guptha bhavam, 
Maya loka madhye prakasikrutham yath, 
Thwa dhyanapoothena chapalya bhavath, 
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 10 

Phalasruthi 

Yadhi dhyana yuktha pateth yo manushyasthadha sarva loke vishalo bhavecha, 
Gruhe cha ashta sidhirmruthe chapi mukthi swaroopam thwadheeyam na vindanthi devaa. 

|| Kaalikashtakam Sampoornam || Quote of the day

__________