Search Hithokthi

 

Durga Saptashloki Stotra

Durga Saptashloki Stotra

Shiva uvacha
devi tvaM bhakta sulabhe sarvakArya vidhAyini |
kalau hi karya siddhyarthaM upAyaM bruhi yatntaH ||

Devi uvacha
shruNu deva pravakshyAmi kalau sarveshta sAdhanam |
mayA tavaiva snehenA pyambA stutih prakashyate ||Quote of the day

__________