Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Krishna

Pratah Prarthana to Krishna


Vasu deva sutham devam Kamsa Chanura mardhanam,

Devaki pramanandam Krishnam vande jagat gurum,

 


Hare murare madhu kaita bhare, gopala Govindas Mukunda Sowre,

Yagnesa Narayana Krishna Vishno, Nirasrayam maam Jagadesa Raksha.

 


Mookam karaothi vaachaalam, Pankum lankayathe girim,

Yat kripa thamaham vande paramananda madhavam.


 Quote of the day

__________