Search Hithokthi

 

Gita Mahatmaya Slokas(Glory of Gita) in Sanskrit

Gita Mahatmaya Slokas(Glory of Gita) in Sanskrit

gita shastram idam punyam
yah pateth prayatah puman
vishnoh padam avapnoti
bhaya-shokadi varjitah (Gita-mahatmya 1)

gita adhyaana-shilasya 
pranayama-paraasya cha
naiva santi he paapani
purva janme kritani cha (Gita-mahatmya 2)

mala nirmochanam pumsam 
jala snanam dine dine
sakrid gitambhaasi snanam
samsara mala nashanam (Gita-mahatmya 3)

gita sugita kartavya 
kim anyaih shastra vistaraih
ya svyam padama nabhaayasa
mukha padmad vinih srita (Gita-mahatmya 4)

bharat amrita sarvasam 
vishnor vaktrad vini sritam
gita gangodakam pitva
punar janma na vidyate (Gita-mahatmya 5)

sarvo panishado gavo 
dogdha gopala nandanah
partho vatsah sudhir bhokta
dugdham gita amritam mahat (Gita-mahatmya 6)

ekam sastram devaki-putra-gitam 
eko devo devaki-putra eva
eko mantras tasya namani yani
karmapy ekam tasya devasya seva (Gita-mahatmya 7)Quote of the day

__________