Search Hithokthi

 

Pandava Gita

Pandava Gita

(Here is an anthology of mellifluous quotations drenched in devotion, in which many characters of the epic Mahabharatha figure as authors. Most of these prayers are not there in the Mahabharatha epic. The existence of such an anthology is mentioned in the Bruhath Stotra Sagara. . Two versions of the Pandava Gita were available to me. One of them is from 
Shri Chitrapur Math, Shirali (Karnataka )
and the other is a publication by Swarnapuri publication from Tamil Nadu, in which it is told that the text has been collected from Andhra Pradesh. While the Chithrapur collection has 82 slokas including Phala Sruthi, the swarnapuri collection has 91 slokas. 
While Six slokas of Chithrapur collection does not find their place in the Swarnapuri collection, 15 slokas of the Swarnapuri collection do not find their place in the Karnataka collection.

Dhyanam:- 
(Prayer:- ) 

Prahlada , Narada, Parasara, Pundareeka, 
Vyasa , ambareesha Shuka, Sounaka Bheeshma kavya, 
Rukmangadarjuna , Vasishta Vibheeshanadhya, 
Yethanaham Parama bhagwathaan namami. 1 

(Swarnapuri version 
Pandava Uvacha:- 
Pandavas spoke:- 

Prahlada , Narada, Parasara, Pundareeka, 
Vyasa , Ambareesha Shuka, Sounaka Bheeshma kavya, 
Rukmangadarjuna , Vasishta Vibheeshanadhya, 
Punyaniman parama Bhagwathan Smarami. 1 

Lomaharshana Uvacha:- 
(Lomaharshana said:-) 

Dharma vivardhathi yudishtra keerthanena, 
Papam pranasyathi Vrukodhara keerthanena, 
Shathrur vinasyathi Dhananjaya keerthanena, 
Madhri suthou kadayatham na bhavanthi roga. 2 

Brahmo Uvacha:- 
(Lord Brahma said:- ) 

Ye manava vigatha raga paraparagna, 
Narayanam sura gurum sathatham smaranthi, 
Dhyanena thena hatha kilbisha Chethanasthe, 
Mathu payodhara rasam puna pibhanthi. 3 

Indra Uvacha:- 
(Lord Indra said:- ) 

Narayano nama naro naranaam, 
Prasidha choura kadhidha pruthvyam, 
Aneka janmarjitha papa sanchayam, 
Harathyasesham smrutha matra eva ya. 4 


Yudhishtra Uvacha:- 
(Yudhishtra said:- ) 

Megha shyamam peetha kouseya vasam, 
Sri vatsangam kousthubho basithangam, 
Punyo petham pundarikayathaksham, 
Vishnum Vande sarva lokaika natham. 5 

Bhima Uvacha:- 
(Bhima told:- ) 

Jalougha maghna sa characara dhara, 
Vishana kotyakhila viswa moorthina, 
Samdhoodrutha yena varaha roopina, 
Sa may swayumbhur Bhagawan praseedhathaam. 6 

Arjuna Uvacha:- 
(Arjuna said :- ) 

Achinthyam avyaktham anantham avyayaym, 
Vibhum prabhum bhavitha Viswa Bhavanam, 
Trilokya visthara , vichara karakam, 
Harim prapannosmi gathim mahathmanam. 7 

Nakula Uvacha:- 
(Nakula said:- ) 

Yadhi gamanamadasthath Kala pasanu badho, 
Yadhi cha kula viheene jayathe pakshi keete 
Krumi satham aapi gathwa jayathe cha aantharathma, 
Mama bhavathu hrudhisthe Kesave Bhakthi Rekha. 8 

Sahadeva Uvacha:- 
(Saha Deva said :- ) 

Thasya Yajna varahasya vishnor athula thejasa, 
Pranamam ye prakurvanthi thesham aapi namo nama. 9 

Kunthi Uvacha:- 
(Kunthi told:- ) 

Sarva karma phala nirdhishtam yam yam yonim vrajamyaham, 
Thasyam thasyam Hrishikesa thwayi Bhakthi druda aasthu may. 10 

Madhri Uvacha:- 
(Madhri told:- ) 

Krishne ratha Krishna manusmaranthi , 
Rathrou cha krushna punar uthidha ye, 
They binna deha pravisanthi Krishna, 
Havir yadha mathra hutham huthasa. 11 

Draupadhi Uvacha:- 
(Draupadhi told:- ) 

Keeteshu pakshishu mrugeshu sarisrupeshu, 
Raksha pisacha manujeshwapi yathra yathra, 
Jathasya may Bhavathu Kesava thath prasadath, 
Thwayyeva bhakthi rachala aavyabhicharini cha. 12 

Subhadra Uvacha:- 
(Subhadra said:- ) 

Yekopi Krishnasya sa kruth pranamo, 
Dasaswamedhavabruthena thulya, 
Dasaswamedhi punarethi janma, 
Krishna pranami na punarbhavaya. 13 

Abhimanyu Uvacha:- 
(Abhimanyu said :- ) 

Govinda , Govinda hare murare, 
Govinda , Govinda Mukunda Krishna, 
Govinda, Govinda Radhanga Pane, 
Govinda , Govinda namo namasthe. 14 

Drushtadhymna Uvacha:- 
(Drushtadhymna told:- ) 

Sri Rama Narayana Vasudeva, 
Govinda Vaikunta Mukunda Krishna, 
Sri Kesavanantha nrusimha Vishno, 
Aam thrahi samsara bhujanga dashtram. 

Sathyakir Uvacha:- 
(Sathyaki told:- ) 

Aaprameya hare vishno Krishna Damodharachyutha, 
Govindanantha sarvesa Vasudeva namosthuthe, 15 

Udhava Uvacha:- 
(Udhava told:- ) 

Vasudevam parithyajya, Yo anya devam upasathe, 
Trushitho jahnavi theere koopam vanchathi durbhaga. 16 

Doumya Uvacha:- 
(Doumya told:- ) 

Aapaam sameepe sayana asanastham , 
Divaa cha rathrou cha yasadhi gachathaam, 
Yadhyasyathi kinchith sukrutham krutham maya, 
Janardhanasthena kruthena thushyathu. 17 

Sanjaya Uvacha:- 
(Sanjaya said :- ) 

Aartha vishanna sidhilascha bheetha, 
Vyaheeshu goreshu cha varthamana, 
Naryana sangeerthya sabdha mathram, 
Vimuktha dukho Sukhino bhavanthu. 18 

Aakroora Uvacha:- 
(Aakroora said :- ) 

Aaham thu Narayana dasa dasa, 
Dasasya cha dasasya cha dasa dasa, 
Aanyebhya eeso jagatho naraanaam, 
Thasyad aaham dhanyaanyatharosmi loke. 19 

Virata Uvacha:- 
(King Virata said:- ) 

Vasudevasya ye bhaktha santha sthadgatha chethasa, 
Thesham dasaya dasoham bhaveyam janma janmani. 20 

Bheeshma Uvacha:- 
(Bheeshma said:- ) 


Vipareetheshu kaaleshu pareeekshaneshu bhandhushu, 
Thrahi maam krupaya Krishna saranagatha vathsala. 21 

Drona Uvacha:- 
(Drona told:- ) 

Yea yea hathaschakra dharana daithyam, 
Trilokya nadhena janardhanena, 
They they gatha Vishnu pureem prayatha, 
Krodhapi devasya varena thulya. 22 

Krupacharya Uvacha:- 
(Krupacharya told :- ) 

Majjanmana phalam Madhu Kaidabhare, 
Mad prarthaneeya madanugraha yesha yeva, 
Thwad bruthya paricharaka bruthya bruthya, 
Bruthyasya bruthya ithi maam smara Lokanadha. 23 

Aswathama Uvacha:- 
(Aswathama said:- ) 


Govinda , Kesava Janardhana Vasudheva, 
Viswesa Viswa Madhusoodhana Viswanadha, 
Sri Padmanabha purushothama pushkaraksha, 
Narayanachyutha Nrusimha namo namasthe. 24 

Karna Uvacha:- 
(Karna said:- ) 

Na anyam vadami , na srunomi, na chinthayami, 
Na anyam smarami , na bhajami , na cha aasrayami, 
Bhakthya thwadheeya charanambhujamantharena, 
Sri srinivasa purushothama dehi dasyam. 25 

Drutharashtra Uvacha:- 
(Drutharashtra said:- ) 

Namo nama karana vamanaya, 
Narayanaya aamitha vikramaya, 
Sri saranga chakrabhja gadha dharaya, 
Namosthu thasmai purushothamaya. 26 

Gandhari Uvacha:- 
(Queen Gandhari said:- ) 

Thwameva matha cha pitha thwameva, 
Thwameva bhandusha , sakha thwameva, 
Thwameva vidhya, dravinam thwameva, 
Thwameva sarvam mama deva deva. 27 

Drupadha Uvacha:
(King Drupadha said:- ) 

Yasochyutha govinda madhavanantha kesava , 
Krishna Vishno Hrishikesa vasudeva namosthuthe. 28 

Jayadratha Uvacha:- 
(Jayadratha said:- ) 

Nama krishnaya devaya , brahmana anantha moorthaye, 
Yogeswaraya yogaya, thwamaham saranam gatha. 29 

Vikaranasya Uvacha:- 
(Vikarana said:- ) 

Krishnaya Vasudevaya Devaki nandanaya cha, 
Nanda gopa kumaraya , Govindaya namo nama. 30 

Virata Uvacha:- 
(King of Virata said:- ) 

Namo brahmanya devaya, go brahmana hithaya cha, 
Jagadwithaya Krishnaya , govindaya namo nama. 31 

Salya Uvacha:- 
(King Salya said :- ) 

Athasi pushpa sankasam , peetha vasa samachyutham, 
Ye namasyanthi govindam na thesham vidhyathe bhayam. 32 

Balabadra Uvacha:- 
(Balarama said :- ) 

Krishna, Krishna krupalu, thwam agatheenam gathirbhava, 
Samsararnava magnanam praseedha purushothama. 33 

Sri Krishna Uvacha:- 
(Lord Krishna said:- ) 

Krishna krishnethi krishnethi , yo maam smarathi nithyasa, 
Jalam bhithwa yada padmam narakad udwaramyaham. 34 

Sri Krishna Uvacha:- 
(Lord Krishna said:- ) 

Sathyam braveemi manuja swayam oordhwa bahu, 
Yo maam Mukunda Nrusimha, Janardhanethi, 
Jeevo japatha aanudinam marane rane vaa, 
Pashana kashta sadrusaya dadamyabheeshtam. 35 

Easwara Uvacha:- 
(Lord Shiva said:- ) 

Sakrun narayane thyukthwa puman kalpa satha thrayam, 
Gangadhi sarva theertheshu snatho bhavathi puthraka. 36 

Sutha Uvacha:- 
(Saint Sutha said:- ) 

Thathraiva Ganga, Yamuna cha Veni, 
Godhavari , Sindhu , Saraswathi cha, 
Sarvani theerthani vasanthi thathra, 
Ya achyuthodhara kadha prasanga. 37 

Yama Uvacha:- 
(The God of death told:- ) 

Narake pachyamanam thu Yamena paribhashitham, 
Kim thwaya narchitho Deva , Kesava Klesa nasana. 38 

Narada Uvacha:- 
(Sage Narada said :- ) 

Janmanthara sahasrena thapo dhyana samadhibhi, 
Naraanaam ksheena paapanam , krishne bhakthi prajayathe. 39 

Prahlada Uvacha:- 
(Prahlada said :- ) 

Nadha ,Yoni Sahasreshu Yeshu yeshu vrajamyaham, 
Theshu theshvachala bhakthirachyutha asthu sada thwayee. 40 

Ya prethi avivekinaam vishyeshavana payini, 
Thwam anusmaratha saa may hrudayanmaapa sarvathu. 41 

Viswamithra Uvacha:- 
(Sage Viswamithra said:- ) 

Kim thasya dhanair, kim theerthai kim thapobhi kimadhwarai. 
Yo nithyam dhyayathe devam Narayanam manasi sthitham. 42 

Jamadagnir Uvacha:- 
(Sage Jamadagni said:- ) 

Nithyothsava thadha thesham Nithya sreer , nithya Mangalam, 
Yesham hrudhistho Bhagwan mangalayathanam Hari. 43 

Bharadwaja Uvacha:- 
(Sage Bharadwaja said:- ) 

Labhasthesham jayasthesham, kuthasthesham parajaya, 
Yesham indivarashyamo hrudyasthe janardhana. 44 

Gowthama Uvacha:- 
(Sage Gowthama told:- ) 

Go koti dhanam grahaneshu Kasi, 
Prayaga gangayutha kalpavasa, 
Yagnayutham meru swarna dhanam, 
Govinda namna kadhapi thulyam. 45 

Agnir Uvacha:- 
(the god of fire told:- ) 

Govindethi sada snanam, Govindhethi sada Japa, 
Govindethi sada dhyanam, sada Govinda keerthanam. 46 

Tri Aksharam param Brahma, Govindam Aksharam param, 
Thasmad ucharitham yena Brahma bhooyaya kalpathe. 47 

Three alphabets are the greatest God, 
Govinda is therefore the undecaying truth, 
And therefore pronouncing it leads, 
To the realization of that Ultimate Brahmam. 48 


Vyasa Uvacha:- 
(Sage Vyasa said :- ) 

Achyutha kalpa vruksho asavanantha kamadhenu vai, 
Chinthamanisthu govindo hare nama vicinthayeth. 49 

Indra Uvacha:- 
(Devendra said:- ) 

Jayathu , jayathu devo Devaki nandanoyam, 
Jayathu, jayathu krishno vrishnee vamsa pradheepa, 
Jayathu, jayathu megha Shyamala komalango, 
Jayathu, jayathu pruthwi bhara nasaya mukunda. 50 

Pippalayana Uvacha:- 
(Sage Pippalayana said:- ) 

Sriman nrusimha vibhave garuda dwajaya, 
Thapathrayopa samanaya bhava oushadhaya, 
Krushnaya vruschika jalagni bhujanga roga, 
Klesa vyayaa haraye gurave namasthe. 51 

Avirhothra Uvacha:- 
(Sage Avir hothra said:- ) 

Krishna thwadheeya pada pankaja pancharam they, 
Aadhyaiva may visathu manasa raja hamsa, 
Prana prayana samaye kapha vada pithai, 
Kantaavarodhana vidhou smaranam kuthasthe. 52 

Vidhura Uvacha:- 
(Vidhura said:- ) 

Harer namaiva namaiva namaiva mama jeevanam, 
Kalou nasthyeva nasthyeva nasthyeva gather anyadha. 53 

Vasishta Uvacha:- 
(Sage Vasishta said:- ) 

Krishnethi Mangalam Nama yasya vachi pravarthathe, 
Bhasmai bhavanthi thasyasu maha pathaka kotaya. 54 

Arundathyuvacha:- 
(Arundathi said:- ) 

Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramathmane, 
Pranatha klesa nasaya Govindaya namo nama. 55 

Kasyapa Uvacha:- 
(Sage Kasyapa said:- ) 

Krishna anusmarana deva, papa sangath panjara, 
Sathadha bedhamapnothi girir vajra hatho yadha. 56 

Duryodhana Uvacha:- 
(Duryodhana said:- ) 

Janaami dharmam na cha pravruthi, 
Janamyadharmam na cha may nivruthi, 
Kenapi devena hrudhi sthithena, 
Yada niyuktho asmi karomi. 57 

Yanthrasya mama doshena, kshmayatham Madhusoodhana, 
Aham yanthram, bhavan yanthri, mama dosha na deeyatham. 58 

(Swarnapuri version:- 
Yathra swaguna doshena kshamyatham Madhusoodhana, 
Ahamevamaha, hanthum mama dosho na vidhyathe. 

Brugur Uvacha:- 
(Sage Brugu said:- ) 

Namaiva thava Govinda kalou thwatha sathadhikam, 
Dadath ucharanan mukthim vina ashtanga yogatha. 59 

Lomesa Uvacha:- 
(Sage Lomesa said:- ) 

Namami Narayana Pada pankajam, 
Karomi Narayana poojanam sada, 
Vadami Narayana nama nirmalam, 
Smarami Narayana thathwam avyayam. 60 

Shaunaka Uvacha:- 
(Sage Shaunaka said:- ) 

Smrutha sakala kalyanam bhajanam yasya jayathe, 
Purusham thamajam nithyam vrajami saranam Harim. 61 

( Swarnapuri version:- 
Smruthwa sakala kalyani , bhaajanam yathra jayathe, 
Purusham thamajam nithyam vrujami saranam Harim. 

Garga Uvacha:- 
(Sage Garga said:- ) 

Narayanethi manthrosthi , vagasthi vasa varthani, 
Thadapi narake ghore pathanthi ithyedha madbutham. 62 

Dhalabhya Uvacha:- 
(Sage Dhalabhya said:- ) 

Kim thasya bahubhir manthrai bhakthir yasya janardhana, 
Namo Nararayana yethi mantra sarvartha sadhaka, 63 

Vaisampayana Uvacha:- 
(Sage Vaisampayana told:- ) 

Yathra yogeswara krushno, yathra partho dhanurdhara, 
Thathra srirvijayo bhoothir dhruva neethir mama. 64
 

Agnir Uvacha:- 
(The god of fire told:- ) 

Harir harathi paapaani , dushta chithair api smrutha, 
Anischayapi samsprushto dahathyava hi pavaka. 65 

Parameshwara Uvacha:- 
(Lord Shiva said:- ) 

Sakrudacharitham yena harir akshara dwayam, 
Labdha parikarasthena mokshaya gamanam prathi. 66 

Pulasthya Uvacha:- 
(Sage Pulasthya said:- ) 

Yea Jihwe rasa saragne. Sarvada madhura priye, 
Narayankhya peeyusham pibha jihwe nirantharam. 67 

Vyasa Uvacha:- 
(Sage Vyasa said:- ) 

Sathyam sathyam puna sathyam, budham uthapya chochyathe, 
Na vedascha param Sasthram , na deva kesavath para. 68 

Dhanwanthari Uvacha:- 
(Dhanwanthari said:- ) 

Achyuthanantha Govinda, namocharana bheshajath, 
Nasyanthi sakala roga, sathyam, sathyam vadamyaham. 69 

Markandeya Uvacha:- 
(Markandeya said:- ) 


Swargadham mokshadham devam, Sukhadham jagatho gurum, 
Kadham muhurtham api tham vasudevam na chinthayeth. 70 

(Swarnapuri version:- 


Sa hanisthan maha chidhram sa ch antha jada moodatha, 
Yan muhurtham kshanam vapi Vasudevam na chinthayeth, 

Agasthya Uvacha:- 
(Sage Agasthya said:- ) 

Nimisham nimishardham va praninaam Vishnu chinthanam, 
Thathra thathra kurukshethram prayaga naimisham varam. 71 

Vamadeva Uvacha:- 
(Sage Vamadeva said:- ) 

Nimisham nimishardham va praninaam Vishnu chinthanam, 
Kalpa koti sahasrani labhathe vanchitham phalam. 72 

Shukra Uvacha:- 
(Sage Shukra said:- ) 

Aalodya sarva shasthrani vicharya cha puna puna, 
Idham yekam sunishpannam dhayayo Narayana sadha 73 

Sri Mahadeva Uvacha:- 
(Lord Parameshwara said:- ) 

Sareere jarajare bhoothe , vyadhi grasthe kalebhare, 
Oushadham jahnavi thoyam, Vaidhyo Narayano hari. 74 

Sounaka Uvacha:- 
(Sage Sounaka said:- ) 

Bhojanachadhane chintham vrudha kurvanthi Vaishnava, 
Yo asou Viswambharo deva , sa bhaktham kim upekshathe. 75 

Sanath Kumara Uvacha:- 
(Sage Sanathkumara said:- ) 


Yasya hasthe gadha chakram garudo yasya vahanam, 
Shanka Chakra Gadha pani sa may Vishnu praseedhathu. 76 

Phala Sruthi 
(The telling of the effects) 

Yevam Brahmadhayo deva rishatyascha thapodhana, 
Keerthayanthi sura sreshtam evam Narayanam Vibhum. 77 

Idham pavithram Ayushyam, puunyam, papa pranasanam, 
Dukha swapna nasanam, pandavai parikeerthayeth 78 

Yah padeth prathar uthaya suchi sthad gatha manasa, 
Gavam satha sahasrayasya samyag dathasya yad phalam. 79 

(Swarnapuri version:- ) 
Ya padeth prathar uthaya Vaishnavam stotram uthamam, 
Sarva papa vinirmuktho Vishnu sayujyam aapnuyath. 

Thath phalam samavapnothi yah padeth ithi samsthavam, 
Sarva papa vinirmuktho Vishnu lokam cha Gachathi. 80 

Ganga geetha cha Gayathri, Govindo Garuda dwaja, 
Gakarai pancha bhir yuktha punarjanma na vidhyathe. 81 

Geetham ya padathe nithyam slokardha slokameva, 
Muchyathe sarva paapebho, Vishnu lokam sa gachathi. 82 

Om Thath Sath. 

Agasthya Uvacha:- 
(Agasthya said :- ) 

Manasa karmana vacha yeh smaranthi Janardhanam, 
Thathra thathra kurukshethram prayago naimisam vanam. 1 

Angeerasa Uvacha:- 
(Angeerasa said :- ) 

Harir harethi papani dushta chithair api smrutha, 
Aanischayapi samsprushto dhathyeva hi pavaka. 2 

Aathri Uvacha:- 
(Sage Athri said:- ) 

Aaksharam hi para brahma govindethyakshara thrayam, 
Thasmad ucharitham yena brahma booyaya kalpyathe. 3 

Govindethi sada snanam,Govindethi sada japam, 
Govindethi sada dhyanam, sada Govinda keerthanam, 4 

Kanva Uvacha:- 
(sage Kanva said:- ) 

Hrudhi roopam, mukhe chinnam, naivedhya mudhare thadha, 
Thulasi pada theertham cha , masthake so asyamaham. 5 

Kruthavarma Uvacha:- 
(King Kruthavarma said:- ) 

Sankha chakra Gadha pane , dwarakha nilayachyutha, 
Govinda pundareekaksha , raksha maam saranagatham. 6 

Nairutha Uvacha:- 
(Nairutha said:- ) 

Yaddhinam hari sallapa kadha peeyusha varjitham, 
Thaddhinam durdhinam manye meghachannam na durdhinam. 7 

Parasara Uvacha:- 
(Sage Parasara said:- ) 

Sakrudacharitham yena hareeririthyakshara dwayam, 
Badha parikarasthena mokshaaya gamanam prathi. 8 

Pareekshith Uvacha:- 
(King Pareekshith said:- ) 

Namoasmad acharya paramparabhyo, 
Namo nama bhagwatha vrajebhyo, 
Namo nama anantha mukhavarebhyo, 
Nama sriye sripathaye namosthu. 9 

Pavana Uvacha:- 
(The wind God said:- ) 

Govindethi param brahma Govindethi traiksharam, 
Sakrudacharitham yena Vishno sayujyamapnuyath. 10 

Valakilya Uvacha:- 
(Sages Valakilya said :- ) 

Idham sareeram satha sandhi jarjaram, 
Pathathyavasyam parinaama durlabham, 
Kimoushadham pasyasi mooda durmathe, 
Niramayam Krishna rasayanam Pibha. 11 

Vinayaka Uvacha:- 
(Lord Ganesa said:- ) 

Narayanethi manthrena chathurakshayaharnisham, 
Yan mano vilayam yathi thasya Vishno param padam. 12 

Shandilya Uvacha:- 
(Sage Shandilya said:- ) 

Jale rakshathu Varaha, sthale rakshathu Vamana, 
Adavyam Narasimhascha , sarvathu pathu Kesava. 13 

Sanathkumara Uvacha:- 
(Sage Sanathkumara said:- ) 

Nasthi nasthi mahabhaga kali kala samam yugam, 
Smaranath keerthana deva prapnothi paramam gathim. 14 

Somadatha Uvacha:- 
(King Somadatha said:- ) 

Namaparamakalyana namasthe Viswa bhavana, 
Vasudevaya Shanthaya, yadhoonaam pathaye nama. 15 
 Quote of the day

__________