Search Hithokthi

 

Ravi Graha stotram - Surya Graha Stotram - Chant 6 times a day

 

Ravi Graha stotram - Surya Graha Stotram - Chant 6 times a day

 
Japaa kusuma sankasam kasyapeyam mahadyuthim
Tamorim sarva papaghnam pranathosmi divakaram.
 
 


Quote of the day

__________