Search Hithokthi

 

Pratha Smarana Shiva Stotram

Pratha Smarana Shiva Stotram

Pratha Smarana Shiva Stotram
Morning prayer to Lord Shiva.


Pratha smarami bhava bheethi haram suresam,
Gangadharam vrushabha vahana mambikesam,
Gadwanga soola varadabhaya hastha meesam,
Samsara roga haram oushadha madwitheeyam., 1

 
Prathar namami Gireesam Girijardha deham,
Sarga sthithi pralaya karana madhi devam,
Visweswaram vijitha viswamanobhiramam,
Samsara roga hara moushadha madwitheeyam., 2
 
Prathar bhajami Shiva meka manantha maadhyam,
Vedantha vedhya managham purusham mahantham,
Namadhi beda rahitham, shad bhava soonyam,
Samsara roga hara moushadha madwitheeyam., 3
 
Pratha samuthaye Shivam vichinthya.
Sloka thrayam ye anudinam padanthi,
They dukhajatham bahu janma sachitham,
Hithwa padam yanthi thadeva shambho., 4
 
 
 
 


Quote of the day

__________