Search Hithokthi

 

Veda Sara Shiva Stotram

Veda Sara Shiva Stotram

Veda Sara Shiva Stotram

 
Pasunam pathim papa nasam paresam,
Gajendrasya kruthimvasanam varenyam,
Jada jutamadhye sphurad Ganagavarim,
Mahadevamekam smarami smararim., 1
 
Mahesam, suresam, surarathinasam,
Vibhum, Viswanaham,Vibhuthyanga bhoosham,
Virupaksha mindwarka vahnithra nethram,
Sadananda meede Prabhu pancha vakthram., 2
 
Shivaakantha Shambho, sasangardha moule,
Mahesanasulin Jatajutadharin,
Thwameka jagadvyapako Viswaroopa,
Praseeda, Praseeda Prabho poorna Roopa., 3
 
Parathmanamadhyam, Jagat bheejamekam,
Nireeham nirakaramonkara vandhyam,
Yatho jayathe palyathe yena viswam,
Thameesam bhaje leeyahe yatra viswam., 4
 
Na bhoomir na chapo na vahnir na vayur,
Ma cha akasamasthe na thanthra na nidhra,
Na greeshmo na seetham na deso na vesho,
Na yasyahimurthitrimurthim thameede., 5
 
Ajam sasvatham karanam karananam,
Shivam kevalam Bhasakam Bhasakanam,
Thureeyam thama paramadyantha heenam,
Prapadhye param pavanam dwaitha heenam., 6
 
Namasthe namasthe, Vibho viswamurthe,
Namasthe, namasthe thapo yoga gamya,
Namasthe, namasthe chidananda murthe,
Namasthe, namasthe sruthi gnana gamya., 7
 
 
 


Quote of the day

__________