Search Hithokthi

 

Rudhrashtakam

Rudhrashtakam

Rudhrashtakam
Composed by Goswami Tulsi Das


Namam Meesana nirvana roopam,
Vibhum vyapakam Brahma Veda swaroopam,
Nijam nirgunam nirvikalpam nireeham,
Chidakasamaakasa vasam Bhajeham., 1


Niraakara monkaara moolam thureeyam,
Giraa jnana gotheethamesam gireesam,
Karalam maha kala kalam krupalam,
Gunaa gara samsara param nathoham., 2


Thushaaraadhi sankasa gowram gabheeram,
Mano bhootha koti prabha sree sareeram,
Sphuran mouli kallolini charu ganga,
Lasaddala balendu kante bhujanga., 3


Chalath kundalam bru sunethram vishaalam,
Prasannananam neela kandam dhayalam,
Mugadheesa charmambaeam munda malam,
Priyam shankaram sarva nadham bhajami., 4


Prachandam prakrushtam Prakalbham paresam,
Akhandam ajam bhanu koti prakasam,
Thraya soola nirmoolanam soola panim,
Bhajeham bhavani pathim bhava gamyam., 5


.Kalatheetha kalyani kalpanthakari,
Sada sajjananda datha purari,
Chidananda sandoha mohapahari,
Praseeda praseeda prabho mamamadhari., 6


Na yavad Umanada padaravindam,
Bhajantheeha loke pare vaa naraanaam,
Na thath sukham shanthi santhapa nasam,
Praseedha prabho Sarva bhoothadhivasam., 7


Na janami yogam, japam, naiva poojaam,
Nathoham sada sarvadha Shambhu thubhyam,
Jara janma dukhogha thathpyamanam,
Prabho pahi aapannamameesa Shambho., 8


Rudhrashtakamidham proktham Viprena hara thoshaye,
Ye padanthi naraa bhakthya thesham Shambhu praseedathi.


Ithi Sri Goswami Thulasi dasa krutham Sri Rudhrashtakam sampoornam.Quote of the day

__________