Search Hithokthi

 

Ardha Nareeswara Ashtakam

Ardha Nareeswara Ashtakam

Ardha Nareeswara Ashtakam
by Sage Upamanyu

Ambhodhara syamala kunthalayai,
Thathithprabha thamra jatadharaya,
Gireeswarayai nikhileswaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 1

Pradeeptha rathnojwalakundalayai,
Sphuran maha pannaga bhooshanayai,
Shiva priyayai cha Shivaa priyaya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 2

Mandhara maalakali thaalakayai,
Kapala malankitha kandharaya,
Divyambarayai cha Digambaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 3

Kasthurika kumkuma lepanayai,
Smasana basmatha vilepanaya,
Kruthasmarayai vikruthasmaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 4

Padaravindharpitha hamsakayai,
Padapja rajath phani noopuraya,
Kalamayayai vikalamayaya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 5

Prapancha srushtyunmukhalasyakayai,
Samasthasamharaka thandavaya,
Samekshanayai Vishamekshanaya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 6

Prafulla neelothphala lochanayai,
Vikasa pankeruha lochanaya,
Jagat jananyai Jagatheka pithre,
Nama Shivayai cha namashivaya., 7

Antharbahishordhwa madhascha mahye,
Purascha paschascha vidhikikshu dhikshu,
Sarvam gathayai sakalam gathaya,
Nama Shivayai cha namashivaya.,

Ardhanarreswara stotram Upamanyukrutham thwidham,
Ya padechrunyadhapi shiva loke maheeyathe.

Ardha Nareeswara Ashtakam 
by Adi Sankara Bhagwat Pada

Champeya gowrardha sareerikayai,
Karpooragourardha sareerikaya,
Dhamillakayai cha jatadaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 1

Kasthurika kumkuma charchithayai,
Chitha raja puncha vicharchithayai,
Kruthasmarayai vikrutha smaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 2

Chalath kanath kankana noopurayai,
Padabja Rajatphani noopuraya,
Hemangadhayai bhujagangadhaya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 3

Visala nilothphala lochanayai,
Vikasi pangeruha lochanaya,
Samekshanayai vishamekshanaya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 4

Mandhara mala kali thalakayai,
Kapalamalnkitha kandharaya,
Divyambarayai cha Digambaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 5

Ambhodara syamala kunthalayai,
Thadithprabha thamra jata dharaya,
Gireeswarayai nikhileeswaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 6

Prapancha srushtyun muka lasyakayai,
Samastha samharaka thandavaya,
Jagat jananyai Jagatheka pithre,
Nama Shivayai cha namashivaya., 7

Pradeeptha rathnojjwala kundaayai,
Sphuran maha pannaga bhooshanayai,
Shivanvithaayai cha Shivanvithaya,
Nama Shivayai cha namashivaya., 8Quote of the day

__________