Search Hithokthi

 

Sashakthi Shiva Navakam

Sashakthi Shiva Navakam

Sashakthi Shiva Navakam

 

Veda shastras purane ithihasa kavya kaladishu,
Vijnanam dehi mey, Iym Nama Kleem shivaya sou., 1

Chathurdasasu vidhyasu, chathu shashti kalau cha,
Chathuram diyamadehi, Iym Nama Kleem shivaya sou., 2 

Meemsayaam samasthatam, sabdha sasthre viseshatha,
Dehi mey deva sambragnam, Iym Nama Kleem shivaya sou., 3

Ganitheshu cha sarvagna, dehi mey parameshwara,
Samyak gnanam Jagannadha, Iym Nama Kleem shivaya sou., 4

Sakleshwapi kavyeshu, sakalsu kadhasu cha,
Sahithyam dehi mey vacham, Iym Nama Kleem shivaya sou., 5

Hrudayamboruhe nithyam vasa mey Jagadheeswara,
Hara mey duritham saswad, Iym Nama Kleem shivaya sou., 6

Janmanthara krutham paapam budher jadyakaram Shiva,
Jahi janthushu nindam cha, Iym Nama Kleem shivaya sou., 7

Vishayeshu viraktheem cha vivideshu videhi mey,
Vinatheshtadha viswesa, Iym Nama Kleem shivaya sou., 8

Mukthi marga param chitham kuru, mey Jagadeeshwara,
Mugdha Chandra Kala Chooda, Iym Nama Kleem shivaya sou., 9

Ithyethad navakam nithyam bhakthitho ya paden nara,
Prarambhasmasya sidhyanthi, prarthhithanchapi sidhyathi., 10Quote of the day

__________