Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Shiva

Pratah Prarthana to Shiva


Shivam shivakaram, shantham shivathmanam, Shivothamam,

Shivamarga pranetharam, pranamai sada shivam.
 Quote of the day

__________