Search Hithokthi

 

Pratah Prarthana to Shiva Linga

Pratah Prarthana to  Shiva Linga


Deva muni pravararchitha lingam,

Kama Dahana karunakara lingam,

Ravana darpa vinasana lingam,

That pranamai Sada shiva lingam.
 Quote of the day

__________