Search Hithokthi

 

Pradosha Mahima

Pradosha Mahima

Pradosha Mahima

From Shiva Purana
 
Kailasa shaila bhuvane thri jaga janithreem,
Gowreedha nivesye kanakanchitha rathna peete,
Nrutham vidhthu mabhi vanchithi Soolapanau,
Deva Pradosha samaye anubhajanthi sarve., 1
 
Vagdevi drutha vallaakee sathamukho
venum dhadhan padmaja-,
Sthallo nidhra karo ramaa bhagawathi,
geya prayogaanvithaa,
Vishnu saandra mrudanga vaadana patur
devas samanthath sthithaa,
Sevanthe thamara pradosha samaye
devam mrudaaneepathim., 2
 
Gandarwa Yaksha patha goraga siddha saadhya.
Vidhyadaraamaraapsaraso ganaascha,
Yeanyethi loka nilaya saha bhootha varga,
Prapthe pradosha samaye hara parswa samstha., 3
 
Atha pradoshe shiva eka eva,
Poojyodhananye hari padmajadhya,
Thasmin mahese vidhinejyamane,
Sarve praseedanthi suradhi natha.., 4
 
Lokanahooya sarvaan vividha damarukair gora samsara magnan,
Dathwaabheetham dayalu pranatha bhava haram kunchitham vaama bhaagam,
Uddruthyedham vimukherayanamithi karadarshayan prathyayartham,
Bibradwanhim sabhaayaam kalaathi natanam ya shivo na sa paayal., 5
 
Sathyam braveemi, paraloka hitham braveemi,
Saaram braveemi upanishadyadhyam braveemi,
Samsaramuthbanamasar vaapya jantho,
Saroyameeswarapadhamburuhasya seva., 6
 
Yenarchayanthi gireesam samaye pradoshe,
Ye na architham shivamapi pranamanthichanye,
Ethath kadhaam sruthi putair na pibanthi mooda,
Stheya janma subhavanthi naraa daridra., 7
 
Ye vai pradosha samaye parameswarasya,
Kurvanthyananya mansangri saroja poojaam,
Nithya pravrudha thara puthra kalathra mithra,
Soubhagya sambadadhikastha ihaiva loke., 8


Quote of the day

__________