Search Hithokthi

 

Pasupathyashtakam

Pasupathyashtakam

Pasupathi Ashtakam or Pasupathinath Ashtakam is a prayer dedicated to Lord Pasupathinath ( Lord Shiva ) mainly worshipped in south India and Nepal.  

Chanting Pasupathi Ashtakam makes devotee free from all his/her sins and blesses with eternal hapiness and prosperity. Pasupathinath Ashtakam is mainly chanted during shiva pooja during pradosh, Maha Shivarathri, maas shivarathri, Shravan Shiv Pooja & Magh shiv puja etc.,.

 

Pasupathyashtakam
The octet on lord of all beings


Pasupatheendu patheem dharanipatheem,
Bhujaloka patheem cha sathipatheem,
Pranatha bhaktha janarthi haram param,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 1

 
Na janako, na janani na cha sodharo,
Na thanayona cha bhooribalam kulam,
Avathi kopi na kalavasam gatham,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 2
 
Muraja dindima vadhya vichakshanam,
Madhura panchama nada visharadham,
Pramadha bhootha ganairapi sevitham,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 3
 
Saranadham sukhadham sarananwitham,
Shiva shivethi shivethi nrutham nrynaam,
Abhayadham karunavarunalayam,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 4
 
Nara siro rachitham phani kundalam,
Bhujaga hara brutham, vrushabha dwajam,
Chithira jotha vali krutha vigraham,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 5
 
Makha vinasa karam, sasi shekharam,
Sathatha madhwara bhaji phala pradham,
Pralaya dagdha surasura manusham,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 6
 
Madamapaasyachiram hrudhi samsthitham,
Marana janma jara bhaya peeditham,
Jagadu deekshya sameepa bhaya kulam,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 7
 
Hari virincha suradhipa poojitham,
Yama jalesa dhanesa namaskutham,
Trinayanam sameepa bhayakulam,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 8
 
Pasupatheridham ashtakam athbutham,
Virachitham pruthwee pathi soorinaa,
Padathi samsrunuthe manuja sada,
Shiva purim vasathe labathe sukham., 9
 
 


Quote of the day

__________