Search Hithokthi

 

Chandra shekharashtakam

Chandra shekharashtakam

Chandra shekharashtakam
By Sage Markandeya


Sage Markandeya was saved by Lord Shiva of certain death at the age of 16. This stotra was sung by Markandeya afterwards.


Rathna sanu sarasanam, rajathadri srunga nikethanam,
Sinchini krutha pannageswarachyuthahana sayakam,
Kshipra dhagdha pura thrayam thri divalayairabhi vanditham,
Chandra shekaramasraye mama kim karishyathi vai yama., 1

 
Pancha paada pa pushpa gandhambhuja dwaya shobitham,
Phala lochana jatha pavaka dagdha manmatha vigraham,
Basma digdha kalebharam, bhava nasanam, bhava mavyayam,
Chandra shekaramasraye mama kim karishyathi vai yama., 2
 
Matha varana mukhya charma kruthothareeya mahoharam,
Pankajasana padma lochana poojithangri saroruham,
Deva sindhu tharanga seekara siktha jatadharam,
Chandra shekaramasraye mama kim karishyathi vai yama., 3
 
Yaksha raja sakham bhagaksha haram bhujanga bhooshanam,
Shila raje suthaa parish krutha charu vama kalebharam,
Kshweda neela galam praswadha dharinam mruga dharinam,
Chandra shekaramasraye mama kim karishyathi vai yama., 4
 
Kundali krutha kundaleeswara kundalam vrusha vahanam,
Naradadhi muneeswara sthutha vaibhavam bhuvaneswaram,
Andhakandhaka masrithamara padapam samananthakam,
Chandra shekaramasraye mama kim karishyathi vai yama., 5
 
Bheshajam bhava roginamkhilapadamapa harinam,
Daksha yagna vinasanam trigunathmakam trivilochanam,
Bhukthi mukthi phala pradham sakalagha sanga nibharhanam,
Chandra shekaramasraye mama kim karishyathi vai yama., 6
 
Bhaktha vathsala marchitham, nidhim,akshayam, Haridambaram,
Sarva bhoothapathim, Parathparam apreya manuthamam,
Soma varinabhoohuthasana somapanilakha krutheem,
Chandra shekaramasraye mama kim karishyathi vai yama., 7
 
Viswa srushti vidhayinam, punareva palana thathparam,
Samharathamapi prapanchamasesha loka nivasinam,
Kredayanthamaharnisam, gana nadha yudha samnvitham,
Chandra shekaramasraye mama kim karishyathi vai yama., 8
 
Mruthyu bheetha mrukandu soonu krutha sthavam shiva sannidhou,
Yathra Thathra cha ya padennahi thasya mruthyu bhayam bhaveth,
Poorna mayor aroghitha makhilarthasambadamdhyam,
Chandra Shekara Eva thasya dadadhathi mukthi mayathnatha., 9
 
 
 
 


Quote of the day

__________