Search Hithokthi

 

Bhaja Gaureesam

Bhaja Gaureesam

Bhaja Gaureesam
Pray lord of Gauri
By Chinthamani


This octet has similar refrain like the great “Bhaja Govindam” of Adhi Shankara, It also is of philosophical import.


Bhaja Gaureesam Bhaja Gaureesam,
Gaureesam Bhaja,Manda mathe.

 
Jala dusthara jaladhi sutharanam,
Dyeyam chithe Shiva hara charanam,
Anyopayam na hi na hi sathyam,
Geyam Shankara Shankara nithyam. (Bhaja Gaureesam….)
 
Darapathyam kshetram vitham,
Deham geham Sarvamanithyam,
Ithi paribhavaya sarvamasaram,
Garbha vikruthya swapna vicharam. (Bhaja Gaureesam…)
 
Mala vaichitye punaravruthi,
Punarapi janani jatarothpathi,
Punarapyasa kulitham jataram,
Kim nahi munchisi kadayoscitham. (Bhaja Gaureesam…. ) 
 
Maya kalpitha indram jalam,
Na hi thath sathyam drushti vikaram,
Jnathe thathwe sarvamasaaram maa kuru,
Maa kuru vishaya vicharam. (Bhaja Gaureesam…)
 
Rajjou sarpa bramanaaropa,
Sthad brahmani jagatharopa,
Mithya maya moha vikaram,
Manasi vicharaya Baramabaram. (Bhaja Gaureesam..)
 
Adwara koti Ganga gamanam 
Kuruthe yogam cheindriya damanam,
Jnana viheena sarva mathena,
Na bhavathi muktho janam sathena. (Bhaja Gaureesam…)
 
Soham hamso bramhaivaham,
Sudhananda thatwa paroham,
Advaithoham sanga viheene,
Chendriya aathmani nikhile leene. (Bhaja Gaureesam….)
 
Sankara kinkara Ma kuru chintham,
Chinthamanina virachitham ethath,
Ya sadbhakthya padathi hi nithyam.,
Brahmani leenobhavathi hi sathyam.
 
 


Quote of the day

__________