Search Hithokthi

 

Shiva Mahimna Stotram

Shiva Mahimna Stotram

Shiva Mahimna Stotram
By Pushpa Dantha

Jai Shiva Shankar,


So what is the Shiva Mahimna Strotam? Well its written by Pushpadant and it describes the greatness of Lord Shiva.


How did it come about? Pushpadanta was a Gandharva. Minstrel in the court of Lord Indradev. Pushpadanta was a devotee of Lord Shiva as well as a lover of flowers. He used to steal delicate and fragrant flowers from the garden of the great Shaiva King of Kashi, Chitraratha. As a result, King Chitraratha was not able to offer flowers to the great Lord Shiva himself and the puja of the great devotee King was hampered. King Chitrarath tried to find the thief but was not successful because as a Gandharva Pushpadanta was invisible by his magical powers. One day to catch the thief, the King spread sacred Bilwa leaves (nirmalya), which are extremely dear to Shiva, in his garden. Pushpadanta while stealing the flowers in the garden trod on the Bilwa leaves and invited Lord Shivas wrath. Cursed by the Lord to eternal ignominy, Gandarva Pushpadanta lost all his divine powers. Pushpadanta forgot the mantra for becoming invisible and not only that but he forgot all other knowledge he had at that time when he was on those Bilwa leaves.


In order to seek absolution and please Lord Shiva, Pushpadanta created a stotram (song of praise) in which he elaborated at length upon Shiva's greatness. The penitent Gandharva, who himself was a great devotee of the great Lord, composed a great prayer in chaste and lyrical Sanskrit and offered that to the Lord. Propitiated and pleased with the melodious and rhythmic composition, the Lord Shiva, Ashutosh by another name, forgave the repentant Gandharva Pushpadanta and restored his powers and well-being.Mahimna paaram they parama vidhusho yadhya sadhrushi,
Sthuthir Brahmadheenama api thadavsanna sthwayi gira,
Adhavachya sarva swamathi parinamam avadhi grunan,
Mamapyesha sthothre hara nirapavadha parikara., 1

 
Atheetha panthanaam thavacha mahimaa vang manasayo
Thadhvya vruthyayam chakitham abhi dathe sruthirapi,
Sa kasya sthothavya kathi vithi guna kasya vishaya,
Padhe thwart vaacheena pathathi na mana kasya na vacha., 2
 
Madhu sphreetha vacha parama amruthan nirmitha vatha,
Sthava Brahman kim vagapi sura guror vismaya padam,
Mama thwenaam vaanim guna kadhana punyena bhavatha,
Punam eethyrthesmin pura madhana budhir vyavasitha., 3
 
Thwa aiswaryam yathad jagad udhaya raksha pralaya kruth,
Thrayee vasthu vyastham thisrushu guna bhinnasu thanushu,
Abhavyanam asmin varadha, ramaneeyama ramaneem,
Vihethum vyakroseem mvidhadadha ihaike jadadhiya., 4
 
Kimeeha kim kaya sa khalu kim upaya sthribhuvanam,
Kimadharo dhatha srujathi kimupadhena ithi cha,
Atharkyaisvarye thwayyan avasara dustho hatha dhiya,
Kutharkkoyam kaam schin mukharayathi mohaya jagatha., 5
 
Ajanmano lokaa kimayava vanthopi jagatha,
Madhishtantharam kim bhava vidhi ra nadbruthya bhavathi,
Aneeso vaa kuryath bhuvana janane ka parikaro,
Yatho mandhasthwam prathyamara vara samseratha yime., 6
 
Thrayee sankhyam yoga pasupathi matham vaishnavam ithi,
Prabhinne prasthan paramidhamadha padhyamithi cha,
Rucheenaam vaichithryaadhrujhoo kutila nana padha jhooshwam,
Nrunaam yeka gamyathwam aasi payasamarnava yiva., 7
 
Mahoksha, gadwangam, parasurajinam, bhasma phanina,
Kapalan chethi yathva varada thathropakaranam,
Suraasthaam thamrudheem dadadhimthu bhavadhabru prani hithaam,
Nahi swathamaramam vishaa mruga thrushana bramayathi., 8
 
Dhruvam, kaschiddsavam sakala maparasthwa dhruvamidham,
Parodhrou vyadhrouvye jagadhi gadhadhi vyastha vishaye,
Samasthepyethasmin pura madhana thair vismitha yiva,
Sthuvan jihremi thwam nakhalu nanu dhrushta mukharatha., 9
 
Thavaiswaryam yathnadhyad upari virincho hariradha,
Parichethum yathavanala manalaskanda vapusha,
Thatho bhakthi sradha bhara guru granadhbhyam gireesa yath,
Swayam thasthe thabhyam thava kimanu vruthir na phalathi., 10
 
Ayathnadapadhya tribhuvana ma vaira vyathikaram,
Dasasyo yad bahuna bhrutha rana kundu paravasan,
Sira padma sreni rachitha charanambhoru bhale,
Sthiraya thwad bhakthe sthripura hara visphoorjithamidham., 11
 
Amushya thwad seva Samadhi gatha saram bhujavanam,
Balad kailasepi thwad adhi vasathou vikramayatha,
Alabhya patale apya lasa chalitham angushta sirasi,
Prathishta thwayassed dhruva mupachitho muhyathi khala., 12
 
Yad rudhim suthramno varada pramochai rapi sathee,
Madaschakre baana parijna vidheya thribhuvana,
Na thachithram thasmin vari vasathari thwacharanayo,
Rna kasya unnathyai bhavathi shirasasthwayya vanathi., 13
 
Akaanda brahmaanda kshaya chakitha devasura krupa,
Vidheya syaseedhya sthrinayana visham sahruthavatha,
Sakalmasha kande thava na kuruthe na sriyam aaho,
Vikaraopi slaghyo bhuvana bhaya bhanga vyasanina., 14
 
Asidhartha naiva kwachidhapi sa devasura nare,
Nivarthanthe nithyam jagathi jayino yasya visikhaa,
Na pasayan eesa thwam ithara sura sadharana mabhooth,
Smara smarthvyathma nahi vasishta padhya paribhava., 15
 
Mahee pada aghaadhad vrajathi sahasa samsaya padam,
Padam vishnor brahmyadv bhuja pari gharughna gruha ganam,
Muhoordhyor dhousthyaa yathya nibhrutha jada thaditha thata,
Jagad rakshayai thwam natasi nanu vamaiva vibhutha., 16
 
Viyad vyapi thara gana gunitha phenodhgama ruchi,
Pravaho vaaraam ya prasha thalaghu drushti sirasi they,
Jagad dweepaakaaram jaladhi valayam thena kruthami,
Thyena naivonneyam drutha mahima divyam thava vapu., 17
 
Radha kshoni yanthaa satha druthi ragendro dhanu radho,
Radhange chandra arkou radha charana pani sara jathi,
Thidhakshosthe koyam Tripura thruna madambara vidhi,
Vidheyaou kreedanthyo na khalu para thanthra prabhudhiya., 18
 
Haristhe sahasrammkamala bali madhaya padayo,
Aryadhe kone thasmin, nijamudhaharan nethra kamalam,
Gatho bhakthyudreka parinathimasou chakra vapusha,
Thrayanaam rakshayai thripura hara jagarthi jagatham., 19
 
Krathou supthe jagrathwamasi phalayoge krathu maam,
Kwa karma pradhwastham phalathi purusharadhanaruthe,
Athasthwaam samprekshya krathushu phala dhana prathi bhuvam,
Sruthou sradham badhwa druda parikara karmasu jana., 20
 
Kriya daksho daksha krathu pathira dheesasthanubratha,
Mreeshsheenaamarthwijyam saranadha, sadasya sura gana,
Krathur breshaswatha krathu phla vidhana vyasnino,
Dhruvam karthu sradha vidhura mabhicharaya hi makha., 21
 
Praja nadham naadha prasabhamabhikam swam duhitharam,
Gathaa rohid bhoothaam rira mayishu mrushyasya vapusha,
Dhanu paneryatham dhivamapi sapathra kruthi mamum,
Thrasantham nodhyapi thyajathi na mrugavyadharabhasa., 22
 
Swalavanyasamsa dhrutha dhanusha mahnaya thrunavath,
Pura plashtum dhrushtwa pura madhana pushpayudhamapi,
Yadi sthrainam devi yama niratha dehardha ghatana,
Dhavaithi thwamadha bhatha varadha mugdha yuva thaya., 23
 
Smasaneshwa kreeda smara hara pisachaa saha charaa,
Aschitha bhasma lepa sragapi nrukaroti parikaraa,
Amangalyam seelam thava bhavathu namaivamakhilam,
Thadapi smarthrunaam varada pramam mangalamasi., 24
 
Mana prathyak chithe savidha mavadhayatha marutha,
Prahrushya dhromana pramadha salilothsangitha drusa,
Yada lokyahladham hrudha yiva nimajyamrutha maye,
Dadahthyantha sthathwam kimapi yaminasthathkila bhavaan., 25
 
Thwam arka sthwam soma sthwam asi pavanasthwam hootha vaha,
Sthwam apasthwam vyomasthwamu dharaneerathma thwam yithi cha,
Parichiinnamevam thwayi parinatham bhibhrathi giram,
Na vidhmasthatthwam vayamiha thu yathwam na bhavasi., 26
 
Thrayeem thisro vruthi sthribhuvana madho threenapi suraa,
Nakaraa dwai varnaii sthribhira bhidha utheerna vikruthi,
Thureeyam they dhama dwani bhiravirundhana mani bhi,
Samastha vyastham thwaam saranadha granathyom ithi padam., 27
 
Bhava sarvo rudhra pasupathi radhogra saha mahaam,
Sthadha bheemesanavithi yadabhidhanashtakamidham,
Amooshin prathyekam praviharathi deva sruthirapi,
Priyayasmai dhamne pravihatha namasyosmi bhavathe., 28
 
Namo nedishtaya priyadhavadhavishtaya cha namo,
Nama kshodhishtaya smara hara mahishtaya cha nama,
Namo varshishtaya trinayana yavishtaya cha namo,
Nama sarvasmai they thadhidhamithi sarvaya cha nama., 29
 
Bahala rajase viswothpathou bhavaya namo nama,
Prabhala thamase thath samhare haraaya namo nama,
Jana sukha kruthe sathwodrikthou mrudaya namo nama,
Pramahasi padhe nisthraigunye shivaya namo nama., 30
 
Krusa parinathi chetha klesa vasyam kwa chedham,
Kwacha thawa gunaseemollangini saswa dhruhi,
Yithi chakitha mamandhee kruthya maam bhakthiradhaa,
Dwaradha charanayosthe vakya pushopaharam., 31
 
Asitha giri samam syath kajjalam Sindhu pahre,
Sura tharu vara sakha lekhanee pathra moorkhee,
Likhathi yadhi graheethwa saradha sarva kaalam,
Thadapi thava gunaanaam eesa param na yathi., 32
 
Asura sura muneendrai rarchitha syendu mouler,
Gradhitha guna mahimna nirgunaswaswarasya,
Sakala guna varishta puspha dandhabhi dhano,
Ruchira malaghu vruthair stotrametha chakara., 33
 
Aharaharanavadhyam dhoorjate sthothramethad,
Padathi parama bhkthya sudha chitha puman ya,
Sa bhavathi shiva loke rudhra thulya sthadathra,
Prachura thara dhana aayu puthravan, kerthiman cha., 34
 
Mahesan aparo deva, mahimno na para sthuthi,
Aghorannaparo manthra, nasthi thathwam gurur param., 35
 
Deekha danam thapastheertham jnanam yagadhike kriya,
Mahimna sthava patasya kalam naarhanthi Shodaseem., 36
 
Kusuma dasana nama sarva gandharva raja,
Sasi dhara vara mouler deva devasya dasa,
Saguru nija mahimno brushta yevasya roshad,
Sthavana midhamakarsheed divya divyam mahimna., 37
 
Sura vara muni poojyam, swarga mokshaika hethum,
Padathi yathi manushya pranjalir anya chetha,
Vrajathi shiva sameepam kinnarai sthooyamana,
Sthavana midham amogham pushpa dantha praneetham., 38
 
Sri Pushpa dantha pankaja nirgathena,
Stotrena kil bisha harena hara priyena,
Kanda sthithena padithena samahithena,
Supreenetho bhavathi bhootha pathir mahesa., 39
 
Yithyesha vang mayee pooja srimad Sankara padahyoo,
Arpitha thena devesa priytham may sada shiva., 40
 
Ithi Sri Pushpa Dantha Virachitham Shiva Mahimna stotram Samaptham
 
 
 
 


Quote of the day

__________